Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Kontakforældrerepræsentanter

Klasseforældrerepræsentanter på Lindevangskolen

På Lindevangskolen vægter vi det gode og tillidsbaserede skole-hjemsamarbejde højt. Det er skolebestyrelsens målsætning, at sikre et godt samarbejdsklima, der er præget af en åben og positiv dialog mellem ledelsen, medarbejdere, forældre, elever og eksterne samarbejdspartnere. 

Samarbejdet hviler på gensidig tillid til hinandens vurderinger og handlinger. En del af dette samarbejde understøttes af tæt kontakt mellem skole og hjem.

Målet er at sikre det enkelte barns trivsel, med mulighed for at blive så dygtig, som muligt – og med en lyst til og mod på fortsat læring og livet.

Folkeskoleloven

Folkeskoleloven nævner samarbejdet mellem skole og forældre allerede i §1 stk. 1, hvor der står:

                                                                             Folkeskolens formål
§1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder der:forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige meddansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Forældrerepræsentanter

For at understøtte skole-hjemsamarbejdet udpeges der i hver af skolens klasser to klasseforældrerepræsentanter (suppleant). Forældrerepræsentanterne bliver valgt for et år af gangen på skoleårets første forældremøde. Forældrerepræsentanterne har et særligt ansvar til at medvirke til trivslen i klassen.

Forældrerepræsentanterne har følgende opgaver:

  • tage kontakt til nye børn og forældre i klassen, så de føler sig velkommen i klassen, herunder introducere dem til klassens aftaler om legegrupper, fødselsdage mv.
  • sørge for, at der planlægges sociale aktiviteter uden for skoletid for klassens børn og forældre. Vi anbefaler, at forældrerepræsentanterne uddelegerer opgaver til resten af klassens forældre, så alle er med til at bidrage til den sociale trivsel i klassen. Klassen kan eventuelt også udpege et trivselsudvalg.
  • repræsentere klassens forældre på klasseforældremøder med skolebestyrelsen, som afholdes to gange årligt (se mere nedenfor).
  • arrangere legegrupper (eventuelt i samarbejde med klasselæreren), hvis der er ønske om det i klassen.
  • tage debatemner og temaer op til forældremøder, f.eks. at lave fælles retningslinjer for fødselsdage, brug af mobil og fester.
  • være tovholder på en frivillig ”Forældrebank” over hvad forældre har mod på at byde ind med, så vi kan få ”skolen ud i samfundet, samfundet ind i skolen”. Det kan være et job man vil fortælle om, en virksomhed klassen kan besøge og lignende.

Det er ikke forældrerepræsentanternes rolle at løse problemer i klassen. Men de kan understøtte problemløsningen ved at:

  • gøre lærerne opmærksomme på eventuelle problemer i klassen fx. omkring elevernes trivsel eller utilfredshed omkring undervisningen.
  • opfordre til at parterne mødes for at løse problemer
  • orientere skolens ledelse såfremt en sag går i hårdknude

Har man som forældrerepræsentant, eller forælder i øvrigt, spørgsmål til en ansat, vil vi i skolebestyrelsen opfordre til, at man drøfter spørgsmålet direkte med pågældende ansatte. Først herefter kan man henvende sig til skolens ledelse, hvis udfordringen ikke er løst.

Klasseforældremøder

For at understøtte forældrerepræsentantarbejdet afholder skolebestyrelsen to årlige møder med forældrerepræsentanterne.

Det første møde, som afholdes i efteråret, er et introduktionsmøde, hvor skolebestyrelsen præsenterer rollen som forældrerepræsentant, herunder samarbejdet mellem forældrerepræsentanter, personale, skoleledelse og skolebestyrelse.

På det andet møde, som typisk afholdes i foråret, vil der normalt være et oplæg eller en debat om et aktuelt skolerelateret emne, der kan inspirere til videre dialog i klasserne.